Sườn bò chữ T ủ 30 ngày (Dry Aged T-Bone 30 days)

SKU: BEEF_03
Price 305,000
image
Product
Price
Quantity