Sườn bò chữ T lớn ủ 30 ngày (Dry Aged Porterhouse 30 days)

SKU: BEEF_02
Price 305,000
image
Product
Price
Quantity