Sườn thăn ngoại bò kiểu New York ủ 30 ngày (Dry Aged Bone in New York Steak 30 days)

SKU: BEEF_04
Price 280,000
image
Product
Price
Quantity