Đầu thăn ngoại bò ủ 30 ngày (Dry Aged Rib Eye Steak 30 days)

SKU: BEEF_06
Price 319,000
image
Product
Price
Quantity